Nadanie przywileju metropolii kijowskiej przez króla Władysława Warneńczyka

Przywilej króla Władysława Warneńczyka Król polski i węgierski oraz wielki książę litewski – Władysław Warneńczyk – 22 marca 1443 r. wydał przywilej dla metropolii kijowskiej. Dokument zapewniał potwierdzenie praw, wolności oraz zwyczajów Cerkwi Prawosławnej. Akt wydany przez monarchę porównywał przywileje Cerkwi do przywilejów posiadanych przez Kościół Rzymsko-katolicki na terenie Królestwa Polskiego i Węgier. Decyzje przywileju nigdy nie zostały wprowadzone w życie, gdyż król Władysław Warneńczyk poniósł śmierć na polach warneńskich w 1444 r. Na podst.: K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny. 1370 – 1632., Warszawa 1934 (reprint, Białystok 2005), s. 95.   A. Mironowicz, Kościół Prawosławny w dziejach dawnej Rzeczpospolitej, Białystok 2001, s. 24. Stefan Dmitruk