poświęcenie drukarni supraskiej

Współczesne dzieje Drukarni przy monasterze pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu (lata 1999 – 2004) Dekretem bp białostocko – gdańskiego Jakuba z 26 sierpnia 1999 r. została powołana do życia Drukarnia przy Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu. Miała ona rozpocząć działalność drukarską na rzecz Cerkwi Prawosławnej w Polsce, z uwzględnieniem świeckich zamówień.   Typografia została zlokalizowana w południowym skrzydle monasteru. W środkowym budynku na potrzeby drukarni dostosowano dwa dwupokojowe pomieszczenia. Pieczę nad drukarnią miał sprawować powoływany przez archimandrytę Przedstawiciel Monasteru ds. Drukarni. Pierwszym Przedstawicielem został hierodiakon Bogdan (Matwiejczuk). W związku z kontynuacją nauki o. Bogdana w Moskiewskiej Duchownej Akademii archim. Gabriel 3 lipca 2000 r. powołał nowego Przedstawiciela  - hieromnicha o. Ambrożego (Adama Goduna). Za kadencji drugiego Przedstawiciela, 21 maja 2002 r., podczas monasterskiego święta ku czci św. Jana Teologa – bp Jakub – po Liturgii dokonał uroczystego poświęcenia pomieszczeń i maszyn drukarskich. 9 czerwca 2003 r. archim. Gabriel udzielił pełnomocnictwa trzeciemu Przedstawicielowi Monasteru ds. drukarni. Jest nim po dzień dzisiejszy osoba świecka. Nowy Przedstawiciel ustalił z archim. Gabrielem warunki prowadzenia drukarni. W chwili obecnej oprócz pełnomocnika w drukarni pracują 3 osoby (stan na 2004 r. – S. D.) kadry pracowniczej. Oficyna supraska pod względem administracyjnym dzieli się na 2 działy. Jednoosobowy Dział Kierowniczy – złożony z pełnomocnika mający za zadania działalność administracyjno – księgową. Drugi dział – Dział Produkcji – dzieli się na wydziały: przygotowania druków, offsetów (czyli drukowania), introligatorni (czyli wykończenia) oraz kolportażu. Supraska oficyna wydawnicza wydała,  w latach 1999 – 2004, 218 000 egzemplarzy periodyków – łącznie  11 tytułów oraz 40 pozycji książkowych w liczbie 57 150 egzemplarzy. Największymi zamawiającymi są Warszawska Metropolia Prawosławna, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Dodatkowo pośród zamawiających znalazły się prawosławne bractwa oraz parafie(zarówno zamawiały periodyki, jak i druki ulotne). Wszystkie tytuły periodyków są czołowymi na rynku prawosławnej prasy naukowo-informacyjnej. W supraskiej drukarni są wydawane takie tytuły prasy prawosławnej jak m. in.: „Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”, „Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, „Arche. Wiadomości Bractwa” „List Informacyjny. Pismo Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej”, „Biuletyn Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego”. Przypomnijmy, że supraska oficyna wydawnicza jest spadkobierczynią drukarni jaka mieściła się w monasterze pw. Zwiastowania Bogurodzicy na przestrzeni XVII i XVIII w. Na podst.: S. Dmitruk, Supraska oficyna wydawnicza w latach 1999-2003, w: Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczpospolitej, Białystok 2005, ss. 243-254. Stefan Dmitruk