Chirotonia archimandryty SAWY (Hrycuniaka) na biskupa

Metropolita warszawski i całej Polski SAWA (Hrycuniak)   Michał Hrycuniak - syn Włodzimierza i Natalii - urodził się 15 kwietnia  1938 r. w Śniatyczach. Ukończył w 1957 r. Prawosławne Seminarium Duchowe w Warszawie. 3 lata później obronił pracę magisterską nt. Trzecia podróż misyjna św. Apostoła Pawła. Oddelegowany na studia doktoranckie do Belgradu na wydział Teologii Prawosławnej  tamtejszego uniwersytetu. Zwieńczył studia obroną rozprawy Św. Jan Chrzciciel w świetle odkryć w Qumran. W tym samym 1966 r. złożył śluby zakonne na ręce patriarchy serbskiego HERMANA otrzymując imię SAWA.   W latach 1966 – 1970 był dyrektorem Kancelarii Metropolitarnej w Warszawie. Przez kolejne 9 lat piastował funkcję namiestnika monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i pełnił równocześnie – od 1974 r. – stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. Kontynuował  działalność naukową broniąc pracy habilitacyjnej nt. Małżeństwo w Kościele Prawosławnym.   25 listopada 1979 r. otrzymał chirotonię biskupią z mianowaniem na katedrę łódzko – poznańską. Od 1981 r. był ordynariuszem Diecezji Białostocko – Gdańskiej, w latach 1984 – 1990 prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po dzień dzisiejszy – od 1979 r. – jest kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej i Moralnej oraz kierownikiem sekcji prawosławnej wspomnianej uczelni. 20 lat później zainicjował powstanie Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku, której jest kierownikiem. Pracę naukową wieńczy wypromowaniem ok. 10 doktorów, 90 magistrantów, recenzje ok. 5. prac habilitacyjnych i ok. 16 doktorskich.  Między 1993 a 1998 r. stanął na czele reaktywowanego Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego w randze generała brygady.   12 maja 1998 r. Sobór Biskupów Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w Polsce wybrał arcybiskupa SAWĘ na katedrę metropolitarną. Działalność dydaktyczna zaowocowała tytułem profesora nadzwyczajnego (1999 r.) oraz zwyczajnego w 2002 r. Metropolita jest doktorem honoris causa: Seminarium Teologicznego św. Włodzimierza w Nowym Jorku (2000), Uniwersytetu w Białymstoku (2001), Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (2002), Akademii Teologicznej w Mińsku (2003). Uhonorowany licznymi  odznaczeniami państwowymi i kościelnymi.   Na podst.:  Metropolita Sawa (Hrycuniak), Chrystus – najwierniejszy przyjaciel człowieka, Warszawa 2003. Oprac. Stefan Dmitruk