Urodził się metropolita MAKARY (Oksijuk)

Metropolita warszawski i całej Polski MAKARY (Oksijuk) Syn Fiodora Oksijuka – Michał – urodził się  29 listopada 1884 r. we wsi Łukowisk k. Radzynia na Ukrainie. Skończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Chełmie (1907 r.) oraz Kijowską Akademię Duchową w 1912 r z tytułem magistra teologii prawosławnej pisząc pracę pt. Eschatologia św. Grzegorza z Nysy.       W tym samym roku został zatrudniony w kijowskiej uczelni. Pięć lat później Michał Oksijuk uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Prowadził działalność dydaktyczną z historii literatury starocerkiewnosłowiańskiej, historii starożytnej, bizantologii i patrologii. Pracę naukowca zwieńczył  publikacją 20 pozycji naukowych. W latach 1926 – 1933 pracował, jako bibliotekarz, w Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.     Po śmierci żony, 6 lipca 1942 r., otrzymał święcenia kapłańskie. Śluby zakonne, z imieniem Makary, złożył 20 kwietnia 1945 r. w Zagorsku. Tam też został wyświęcony na biskupa i mianowany władyką lwowsko-tarnopolskim, archimandrytą Ławry Poczajowskiej i administratorem diecezji stanisławowskiej.   Między 8 a 10 marca 1946 r. brał udział w Soborze Cerkwi Unickiej przyczyniając się do zniesienia unii z Rzymem i poddania się Cerkwi Unickiej pod jurysdykcję patriarchy moskiewskiego. Za działalność pasterską otrzymał tytuł  arcybiskupa.    5 lipca 1951 r. na własną prośbę został przyjęty do PAKP. 7 lipca 1951 r. Sobór Biskupów PAKP wybrał abp Makarego na metropolitę warszawskiego i całej Polski. W 1954 r. władyka powołał do życia organ prasowy – dwumiesięcznik „Cerkiewny Wiestnik”. Trzy lata później wnioskował do Ministerstwa Szkół Wyższych o utworzenie Sekcji Prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prośba została rozpatrzona pozytywnie i jesienią 1957 r. Sekcja na czele z kierownikiem - metropolitą Makarym -rozpoczęła działalność dydaktyczną. Jednocześnie władyka został kierownikiem katedry patrologii. Z inicjatywy metropolity dokonano renowacji elewacji zewnętrznej części soboru metropolitarnego św. Marii Magdaleny w Warszawie.     W czerwcu 1959 r., ze względu na podeszły wiek, metropolita Makary zrezygnował z pełnionej godności metropolity. Wyjechał na Ukrainę. Zmarł 1 marca 1961 r. w Odessie. Na podst.: Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, z. 2, Kraków 1974, s. 217 – 218. Stefan Dmitruk