Abdiasz (IX BC)

ABDIASZ, prorok (Prorok Awdij), 19 listopada/2 grudnia.

Był czwartym z grona dwunastu proroków mniejszych, autorem najkrótszej księgi Starego Testamentu, zwanej od jego imienia "Księgą Abdiasza".

Proroctwo Abdiasza nie zawiera żadnych danych o osobie autora ani jego działalności. Sądząc z treści, mówiącej m.in. o upadku Jerozolimy, nie można mieć pewności, iż miało to miejsce w 587 r. przed Chrystusem. Dlatego też niektórzy badacze sądzą, że proroctwo zostało napisane wcześniej, a nawet, że jest to może najstarsze proroctwo pisane, powstałe około 800 r. przed Chrystusem. Według większości badaczy przypuszczenia te nie znajdują jednak wystarczającego potwierdzenia w tekście.

Proroctwo Abdiasza skierowane jest przeciwko Edomitom, południowo-wschodnim sąsiadom Izraelitów. Edomici zawsze odnosili się wrogo do Izraelitów. Abdiasz gromi ich za butę, za ich złośliwą radość z nieszczęścia, jakie spadło na sąsiadów (podczas upadku Jerozolimy w 587 r. przed Chrystusem Edomici stali po stronie Babilończyków). Zapowiada też zagładę Idumei i odzyskanie wolności przez Izraelitów, którzy zawładną Idumeą.

W ikonografii wizerunki proroka spotyka się rzadko, zazwyczaj w rzędzie innych proroków mniejszych. Abidiasz pojawia się tu jako typowa postać proroka: stary, brodaty mężczyzna z siwymi, kręconymi włosami, odziany w długie szaty. Jako atrybut trzyma rozwinięty zwój pergaminu z widniejącymi słowami: "Bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpi z tobą, lecz panowanie będzie należało do Pana". W sztuce zachodniej, poza zwojem pergaminu, jego atrybutem jest również księga.

Imię Abdiasz jest grecką formą imienia hebrajskiego, które oznacza "sługa Boga".

opr. Jarosław Charkiewicz