Czytania liturgiczne na 4 października 2022

Na Liturgii

Dnia:
Ap. Ef 2,19 - 3,7
Ef 2, 19

A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga;

Бра́тїе, ктомꙋ̀ нѣ́сте стра́нни и҆ прише́льцы, но сожи́телє ст҃ы̑мъ, и҆ при́снїи бг҃ꙋ:

20

Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;

назда́ни бы́вше на ѡ҆снова́нїи а҆пⷭлъ и҆ прⷪ҇рѡ́къ, сꙋ́щꙋ краеꙋго́льнꙋ самомꙋ̀ і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀,

21

Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu;

ѡ҆ не́мже всѧ́ко созда́нїе составлѧ́емо расте́тъ въ цр҃ковь ст҃ꙋ́ю ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

22

Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.

ѡ҆ не́мже и҆ вы̀ созида́етесѧ въ жили́ще бж҃їе дх҃омъ.

Ef 3, 1

Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan;

Сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ па́ѵелъ ю҆́зникъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ ѡ҆ ва́съ ꙗ҆зы́цѣхъ.

2

Jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was;

А҆́ще ᲂу҆́бѡ {поне́же} слы́шасте смотре́нїе блгⷣти бж҃їѧ да́нныѧ мнѣ̀ въ ва́съ,

3

Że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem.

ꙗ҆́кѡ по ѿкрове́нїю сказа́сѧ мнѣ̀ та́йна, ꙗ҆́коже преднаписа́хъ вма́лѣ:

4

Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;

ѡ҆ не́мже {поели́кꙋ} мо́жете чтꙋ́ще разꙋмѣ́ти ра́зꙋмъ мо́й въ та́йнѣ хрⷭ҇то́вѣ,

5

Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;

ꙗ҆́же во и҆нѣ́хъ ро́дѣхъ не сказа́сѧ сынѡ́мъ человѣ́чєскимъ, ꙗ҆́коже нн҃ѣ ѿкры́сѧ ст҃ы̑мъ є҆гѡ̀ а҆пⷭлѡмъ и҆ прⷪ҇ро́кѡмъ дх҃омъ ст҃ы́мъ:

6

Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię.

(ꙗ҆́кѡ) бы́ти ꙗ҆зы́кѡмъ снаслѣ́дникѡмъ и҆ стѣле́сникѡмъ и҆ сприча́стникѡмъ ѡ҆бѣтова́нїѧ є҆гѡ̀ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, бл҃говѣствова́нїемъ,

7

Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy.

є҆мꙋ́же бы́хъ слꙋжи́тель по да́рꙋ блгⷣти бж҃їѧ, да́нныѧ мнѣ̀ по дѣ́йствꙋ си́лы є҆гѡ̀.

Ew. Łk 3,23 - 4,1
Łk 3, 23

W owym czasie, Jezus, rozpoczynając, miał około trzydziestu lat, będąc – jak sądzono – synem Józefa, Helego,

Во вре́мѧ ѻ҆́но, бѣ̀ і҆и҃съ ꙗ҆́кѡ лѣ́тѡмъ три́десѧть начина́ѧ, сы́й, ꙗ҆́кѡ мни́мь, сн҃ъ і҆ѡ́сифовъ, и҆лі́евъ,

24

Mattata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa,

матѳа́товъ, леѵі́инъ, мелхі́инъ, і҆анна́евъ, і҆ѡ́сифовъ,

25

Matatiasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Naggaja,

маттаѳі́евъ, а҆мѡ́совъ, наꙋ́мовъ, є҆слі́мовъ, нагге́овъ,

26

Maata, Matatiasza, Semei, Josecha, Jody,

маа́ѳовъ, маттаѳі́евъ, семеі́евъ, і҆ѡ́сифовъ, і҆ꙋ́динъ,

27

Jana, Resy, Zorobabela, Salatiela,Neriego,

і҆ѡанна́новъ, риса́евъ, зорова́велевъ, салаѳїи́левъ, нирі́евъ,

28

Melchiego, Addiego, Kosama, Elmadana, Hera,

мелхі́евъ, а҆дді́евъ, кѡса́мовъ, є҆лмѡда́мовъ, и҆́ровъ,

29

Jozego, Eliezera, Jorima, Mattata, Lewiego,

і҆ѡсі́евъ, є҆лїезе́ровъ, і҆ѡрі́мовъ, матѳа́товъ, леѵі́инъ,

30

Symeona, Judy, Józefa, Jony, Eliakima,

сѷмеѡ́новъ, і҆ꙋ́динъ, і҆ѡ́сифовъ, і҆ѡна́новъ, є҆лїакі́мовъ,

31

Meleasza, Menny, Mattata, Natana, Dawida,

мелеа́евъ, маїна́новъ, маттаѳа́евъ, наѳа́новъ, дв҃довъ,

32

Jessego, Jobeda, Booza, Sali, Naassona,

і҆ессе́овъ, ѡ҆ви́довъ, воо́зовъ, салмѡ́новъ, наассѡ́новъ,

33

Aminadaba, [Admina], Arniego, Esroma, Faresa, Judy,

а҆мїнада́вовъ, а҆ра́мовъ, є҆срѡ́мовъ, фаре́совъ, і҆ꙋ́динъ,

34

Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nachora,

і҆а́кѡвль, і҆саа́ковъ, а҆враа́мовъ, ѳа́ринъ, нахѡ́ровъ,

35

Serucha, Ragaua, Faleka, Ebera, Sali,

серꙋ́ховъ, рага́вовъ, фале́ковъ, є҆ве́ровъ, сала́новъ,

36

Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha,

каїна́новъ, а҆рфаѯа́довъ, си́мовъ, нѡ́евъ, ламе́ховъ,

37

Matusali, Enocha, Jareta, Maleleela, Kainama,

маѳꙋса́левъ, є҆нѡ́ховъ, і҆а́редовъ, малелеи́ловъ, каїна́новъ,

38

Enosa, Seta, Adama, Boga.

є҆нѡ́совъ, си́ѳовъ, а҆да́мовъ, бж҃їй.

Łk 4, 1

Jezus zaś, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i był prowadzony przez Ducha na pustyni,

І҆и҃съ же и҆спо́лнь дх҃а ст҃а возврати́сѧ ѿ і҆ѻрда́на: и҆ ведѧ́шесѧ дх҃омъ въ пꙋсты́ню,